Vervangende woonruimte in Larenstein (Deventer)

In de fraaie, monumentale panden van de voormalige landbouwschool Larenstein in Deventer gaat Ter Steege Bouw Vastgoed woningen realiseren. Momenteel wordt er hard gewerkt aan de nadere invulling en vormgeving van het plan.

In de voorbereiding van deze plannen bleek dat het pand niet alleen door anti-kraak bewoners wordt bewoond. In en rondom de gebouwen blijken diverse steenmarters, gierzwaluwen en vleermuizen onderdak gevonden te hebben. De aanwezigheid van deze dieren brengt de verplichting voor Ter Steege om in het kader van de Flora en Faunawet ‘vervangende woonruimte’ voor deze dieren te realiseren.

Dat is gedaan in de vorm van het plaatsen van diverse nestkasten voor de dieren. Zo blijkt maar weer dat maatschappelijk verantwoord ondernemen en commercieel ondernemerschap bij Ter Steege prima samen gaan.

Ter Steege is een opleider

We zien het als onze taak om de opleiding en ontwikkeling van mensen te stimuleren. Binnen onze Groep krijgt gemotiveerd talent alle kansen om zich optimaal te ontplooien. Daarnaast zijn we actief betrokken bij een goede aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven. Dit doen we onder meer via onze TopS Traineeships voor Hbo’ers, via een convenant met Saxion Hogescholen en door te fungeren als leerbedrijf.